Tervetuloa käyttämään
POLKU-ohjausmallia

Polku-ohjausmalli on kotoutuvan maahanmuuttajan ohjaamisen apuvälineeksi kehitetty alueellinen ohjausmalli, joka auttaa ohjaamaan kotoutuvaa asiakasta sellaisten palveluiden ja verkostojen äärelle, jotka selkeyttävät yksilöllisten koulutus- ja työelämäpolkujen rakentamista.

Mikä on POLKU-ohjausmalli?

POLKU muodostaa maahan muuttaneelle näkyvän toimintamallin, joka tukee mahdollisimman nopeaa koulutukseen ja työelämään siirtymistä.

Mitä on kotoutuminen?

Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa kantaväestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta.

Jokaisella uuteen yhteiskuntaan kotoutuvalla ihmisellä on erilainen henkilökohtainen tilanne ja tarpeet. Kotoutujan oman tilanteen hahmottaminen on peruslähtökohta, josta ohjaus olemassa oleviin palveluihin ja sosiaalisiin verkostoihin käynnistyy.

Kotoutujat ovat keskenään erilaisessa elämänvaiheessa ja heillä on erilaisia valmiuksia ja haasteita hankkia tarvittavia tietoja, taitoja ja verkostoja, joita kotoutuminen ja hyvinvointi uudessa ympäristössä edellyttävät. Kotoutuminen on monimuotoinen prosessi, johon tarvitaan sekä maahanmuuttajien että kantaväestön yhteistyötä.

Kotouttamistoimenpiteet lähtevät liikkeelle jokaisen maahanmuuttajan yksilöllisistä tarpeista. Maahanmuuttajan kotoutumisen haasteet liittyvät: maahantuloon, arkipäivän elämään, kielitaitoon, toimeentuloon, koulutukseen, työhön ja yhteiskuntaan mukaan pääsemiseen. Tärkeimmät edellytykset kotoutumisessa ovat kielitaito ja työikäisten työllistyminen. Työ on parasta kotoutumista.

Mihin tarkoitukseen POLKU-ohjausmalli on tehty?

POLKU-ohjausmallissa on kuvattu, millaisia alueellisia palveluja on tarjolla ja millainen yksilöllinen kotoutumispolku kotoutujalle Kainuussa on mahdollista rakentaa.

POLKU-ohjausmalli auttaa sekä ohjaajaa että ohjattavaa hahmottamaan kotoutumiseen liittyviä moninaisia palveluja. Kaikki maahan muuttaneet tarvitsevat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sen palveluista ja toimintatavoista.

Meillä kaikilla toimijoilla on vastuu ohjauksesta. Ei ole olemassa yhtä toimijatahoa, joka vastaa kotoutumisprosessin kaikista osa-alueista.

Miten POLKU-ohjausmalli on tehty?

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos toteutti ajalla 1.1.2013–31.12.2014 POLKU – maahanmuuttajanpolku kotoutumisen kautta työelämään -hankkeen (ESR) laajassa yhteistyössä Kainuun alueen maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden kanssa.

POLKU-ohjausmalli pyrkii tekemään Kainuun maahanmuuttotyön linjaukset 2012–2015 -raportin ja Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman sisältöjä näkyviksi sekä toiminnallisiksi.

POLKU-hankkeen toiminnasta Kauko Polvinen teki Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmassa (ylempi AMK) opinnäytetyön: Monikulttuurisille opiskelijoille työstetyn ohjausmallin jalkauttaminen Kainuussa. (http://www.theseus.fi/handle/10024/78175)